top of page
Guiding You Logo's (1).png

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Guiding You Logo's.png

Art 1. Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard. Het aanvaarden van onze offertes of het plaatsen van een bestelling omvat eveneens de goedkeuring van onderhevige voorwaarden.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

 

Art 2. Prijsopgaven en overeenkomten

Behoudens andersluidende bepalingen  gelden onze prijsopgaven gedurende 10 dagen; ze zijn vrijblijvend en ter informatieve titel. Na het overschrijden van de termijn van 10 dagen wordt de overeenkomst pas rechtsgeldig na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de bestelling door ons.

Elke verandering door de koper aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling van onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits akkoord over de door ons geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarde m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden enz..

 

Art 3. Annulatie

Bij annulatie van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de klant, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 20 % van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling.

Bij annulatie van een bestelling of opdracht  door de verkoper en indien de klant optreedt als “consument” in de zin van de wet op de handelspraktijken, heeft hij recht op een schadevergoeding van 10 % van de prijs ven de geannuleerde opdracht of bestelling.

 

Art 4. Betaling

Tenzij anders overeengekomen geschieden de betalingen als volgt:

Voorschotfactuur van 1/3 bij aanvaarding van de opdracht

Het saldofactuur na het beëindigen van de opdracht.

 

 

 Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum 

 

Art 5. Vertrouwelijkheid

We beschouwen alle informatie, ieder document of gegeven waarvan de klant kennis kan nemen naar aanleiding van een opdracht als vertrouwelijk en de klant verbindt er zich toe dit niet bekend te maken. 

 

Art. 6 Overmacht

In geval van overmacht, onafhankelijk van “Guidingyou’, waarbij het agentschap de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, zullen de eventueel betaalde voorschotten worden teruggestort, onder voorbehoud van alle rechten om het herstel van zijn reeële schade terug te vorderen.

 

Art. 7 Ongevallen

In geval van materiële of fysieke schade tijdens de opdracht, zullen we enkel de verantwoordelijkheid ervan opnemen, indien nalatigheid  bewezen is.

bottom of page